مطالعات میان رشته ای و چالش های پیش رو بازمفهوم شناسی می شود