سمپوزیوم بومی‌سازی در علوم اجتماعی در دانشگاه قطر برگزار شد