تفاوت شهادت با رحلت پیامبر(ص)حتی در مدارک اهل سنت قابل مشاهده است