مرتضی عاملی، حاصل سه مکتب فکری بود/ سنت فکری و آثار سیدجعفر