الگوی اربعین، در خدمت به زائران امام رضا(ع) مورد توجه قرار گیرد