محتوای تئوریک برای مقاومت آماده نکرده ایم/ مشکلات دیپلماسی نخبگانی بین ایران و سوریه