«ایده علم تربیت برای بهبود عدالت آموزشی در ایران» بررسی می‌شود