فیرحی: فقدان نهاد رهبری منتج به فروپاشی جامعه ایران می‌شود