تقدیر از ۳۸۱ دانشگاهی در جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت