کنفرانس بین‌المللی تاریخ نگاری و روشنگری برگزار می شود