پیامبر (ص) با اینکه به منبع وحی متصل بود اما با افراد مشورت می‌کرد