زمینه‌های هجرت پیامبر(ص) به مدینه / شهری که با قرآن فتح شد