زمانی که خداوند مکر ابلیس در نقشۀ ترور پیامبر(ص) را خنثی کرد