توزیع بیش از ۹۰۰ جلد کتابچه و مجله فرهنگی و دینی در عراق