جشنواره «خوبی، زیباست» با مصادیق اخلاق شهروندی برگزار می‌شود