مراجع معظم تقلید برای پرداخت "رد مظالم" تا سقف ۵۰۰ هزار تومان اجازه دادند