برگزاری کنفرانس آپارتاید علمی؛ صلح، عدالت، امنیت و سلامت جهانی