رئیس فرهنگستان علوم: «مظاهر مصفا» در کنج عزلت، بدعهدی زمانه سخن‌ ناشناس را با صبر و آزادگی طی‌کرد