شب میرداماد در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می شود