کنفرانس بین‌المللی فلسفه وجود، هستی و واقعیت برگزار می شود