بررسی کارکردهای مهدوی انسان۲۵۰ساله از دیدگاه مقام معظم رهبری