متوجه تغییر نیازها نشده ایم/ داوری، به باطن جامعه امروز نظر دارد