انتقام خداوند از ظالمان و التیام قلب مردم در عصر ظهور