سوزاندن هزاران مسلمان برای از بین‌بردن تمدنی ۸۰۰ ساله