اوانجلیست‌های صهیونیست برای بقای ترامپ تقلا می‌کنند