پرونده "از دولت دینی تا دولت مدرن"|مهاجرنیا: ما مشروعیت دولت مدرن را ناشی از بنای عقلا می‌دانیم