رسمیت دادن به عزاداری محسنیه، موجب تقویت فرقه گرایی خواهد شد