مسئولین باید با نیت الهی در مسیر حل مشکلات اقشار ضعیف گام بردارند