مفاهیم روان‌شناختی می‌توانند زمینه‌های وقوع انقلاب را توضیح دهند