نشست نقدکتاب «سه روحانی دگر اندیش؛ دولت آبادی، سنگلجی، حکمی زاده»