راه اندازی پایگاه جامع تاریخ، تحولی در پژوهش‌های تاریخی است