کتاب مبانی صلح و عدالت از منظر نخبگان جهان رونمایی می‌شود