۱۳ آبان؛ روزی که عظمت پوشالی آمریکا در ذهن ما شکست خورد