مبارزه با استکبار دستور اسلام است/ دنیاطلبی؛ مانع تداوم روحیه استکبارستیزی