چگونه یک امت مؤمن، به مسابقه در گناه و ظلم مبتلا می‌شود؟