اجرای ۱۵۰ پروژه مشارکتی در موقوفات و بقاع متبرکه کشور