مبارزه با ظلم مانند نماز یومیه واجب است/ سازش، دشمن را به طمع می اندازد