برخی فلسفه را «فَلّ سَفَه» می‌خواندند/ جریان فلسفی در ایران زنده است