یونان معبر فلسفه الهی است نه مبدأ آن/ دین به قلم قسم یاد می‌کند