فلسفه اسلامی، اسلام نیست؛ تفکر عقلانی مبتنی بر مبادی دینی است