گزارش راهبردی از آخرین وضعیت مؤسسات مردمی قرآنی تدوین و ارائه شود