اولین کنفرانس نظریه پردازی قرآن در حوزه علوم انسانی برگزار می شود