چهره ماندگار فلسفه و مفسر قرآن مهمان امشب «شب روایت»