خاموشی: دیپلماسی عزت‌مداری ما در گروی تداوم راه حاج قاسم است