تفسیر قرآن | عاملی که کرامت انسان را افزایش می‌دهد