دومین جلسه شورای سیاستگذاری طرح معرفی روستای قرآنی کشور برگزار شد