راه رسیدن به رحمت الهی از منظر آیات و روایات بررسی می شود