ترویج سبک زندگی و اقامه عزای فاطمی در فرهنگسرای خانواده