وقف کارآمدی بسیاری در شناخت ضرورت‌ها و نیازهای جامعه داشته است