جدا شدن مردم از خط ولایت مهمترین علت تنهایی و غربت ولی خدا است